Ирена Соколова изложи позицията си за водната криза

Ирена Соколова изложи позицията си за водната криза

След като от седмици в цяла България трагедията с водоснабдяването на Перник и околните населени места е номер едно, в петък областният управител Ирена Соколова, която е и председател на ВиК асоциацията излезе със становище, огласено на страницата на областната администрация. В него се казва: 

«Във връзка с изложените през последната седмица догадки, предположения и невярна информация за състоянието на язовир „Студена“ и водния режим в Община Перник, излагам пред Вас позицията си.

Управлението на стратегически важен обект, какъвто е язовир „Студена“, е сложен процес, в който отношение имат държавата с двете ресорни министерства – МРРБ и МОСВ, Асоциацията по ВиК, която представлява съдружие на държавата и всички общини от област Перник, като най-висок дял, съответно тежест има община Перник – с 47,31%.

Асоциацията като правен субект е сдружение или свободно обединение на лица или организации за обща дейност, при което членовете запазват своята автономия.

Асоциацията по ВиК взема решения чрез общото си събрание, в което участва държавата, чрез областния управител и всяка от общините чрез кметовете си. Решенията, касаят стопанисването, инвестициите и качеството на предоставяните услуги за водоснабдяването и канализацията за област Перник.

Общото събрание на Асоциацията със свое решение през 2016 г. предоставя на ВиК Оператора изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира всички съществуващи и бъдещи публични активи чрез Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

В чл. 3.1 от Договора е записано: „С настоящия договор АВиК упълномощава Оператора да упражнява от името на АВиК и всеки един от членовете й всички права, които законът дава на собствениците на публичните активи“.

Тези факти е важно да бъдат осмислени, тъй като в общото публично говорене в последните дни се наслагват неверни внушения, едно от които е, че в качеството ми на Председател на АВиК имам отговорности за контрол върху работата на Оператора.

Договорът регламентира срещи с Оператора на всеки три месеца, в протоколите от които е видно активното ми настояване за публичност на дейността на Оператора и изисканите от мен пресконференции. Нямам правомощия да разпоредя на директора на ВиК колко важно е това, което споделя на срещите да бъде редовно съобщавано на гражданите чрез средствата за публично информиране. Фактите са: непрекъснатите аварии, които поглъщат голям ресурс за отстраняване, но не дават добър резултат, защото недълго след подмяната на част от тръба, тя се пука на друго място; дългата суша, с четири пъти по-малкото постъпление на вода за 2019 г., която допълнително допринася за натиска върху тръбите и аварирането им; намаляващият приток в язовира; необходимостта от това гражданите да са отговорни при ползването на питейна вода, която не е недопустимо да бъде използвана за поливане и други технически нужди.

Получавани ли са индикации от ръководството на ВиК, че се задава сериозен проблем?

За първи път официално бях уведомена за прогноза за предстоящ воден режим с писмо от 9 октомври 2019 г., което е адресирано и до Кмета на Община Перник и до Общинския съвет. На по-ранни съвместно проведени работни срещи, с управителя и главния инженер на ВиК дружеството, с оглед непрекъснатите аварии и загуба на вода по водопреносната мрежа, обърнах внимание на ръководството на ВиК, че ако има индикации за необходимост от предприемане на спешни мерки, е наложително същите да бъдат спешно изпратени и съгласувани от МОСВ. Получих уверение, от страна на Управителя, че е изпратил искането си за съгласуване до МОСВ.

Липсата на информация създава среда за слухове и спекулации, което се видя по време на протеста, например, че язовирът е източен заради ремонта на стената.

Ремонтът на язовирната стена е част от мерките на правителството за осигуряването на сигурност на населението и качество на водата за перничани. Проектът е грижливо подготвян с ясното осъзнаване, че язовирът е единственият водоизточник за Перник и някои от прилежащите населени места и е невъзможно да бъде източен, за да се извършат наложителните ремонтни дейности, тъй като това би оставило хората с месеци без достъп до вода. Ремонтът наистина бе наложителен, тъй като от построяването през 1955 г. стената и съоръженията към нея не са били ремонтирани. Именно затова проектът предвижда нова технология, която позволява санирането на стената при пълен язовир. Проектирането и изпълнението на ремонта се извършва от МРРБ и зам.-министър Нанков потвърди, че изпускане на вода от язовира заради ремонтни дейности не е правено. Казвам го и аз, не за първи път, и разполагам със систематизираната информация от ежедневните справки, които получавам за състоянието на язовира, които получава всяка сутрин и кмета на Перник.

Нека имаме разбирането колко дълго отлагани действия са планирани, осигурено е финансиране и са изпълнени така че в дългосрочен план да има спокойна експлоатация на язовир „Студена“. Следващата стъпка е изпълнението на рехабилитацията на водопреносната мрежа и канализацията на Перник – също мярка на правителството, което чрез МОСВ организира и финансира изготвянето на сложното проектиране на цялостния процес по подмяната на положените преди 70 години тръби. Те освен, че са отдавна излезли от експлоатационния си срок са и недопустими за използване в 21 век, заради материала, от който са изработени. В този процес на подготовка е важно да се знаят усилията на ВиК дружеството, активното съдействие на кметовете на Перник и на Радомир, както и оперативната работа, която Областна администрация извърши. Тези координирани действия ще дадат значимите си ефекти дългосрочно.

Аз съм спокойна да заявя, че в действията на всички отговорни институции няма злоумишленост и престъпни действия и очаквам това да се потвърди съвсем скоро от проверките на компетентните органи. От опит зная, че когато човек е фокусиран в изпълнението на дадена задача, често не недооценява факта, че обществото очаква да бъде информирано системно. Затова и напълно разбирам гнева на хората и огорчението им, че трябва да понесем ограниченията, които липсата на достатъчно вода ни налагат.

Трябва обаче да имаме разбирането и готовността, че подобни несгоди ще трябва да преживеем и по време на реализирането на т.нар. „воден цикъл“. В този смисъл, вярвам, че всички имащи отношение по този въпрос, вече сме си научили урока за системното и ясно информиране на гражданите.

Какви са мерките оттук насетне? Как държавата ще помогне на Перник?

Мобилизиран е сериозен експертен ресурс на МРРБ за изследване на възможностите за присъединяване на всички възможни водоизточници.

В последните дни имах многобройни срещи както в МРРБ и в МОСВ, така и с ВиК експерти, които привлякох за становища и предложения. Всички тях оперативно обсъждаме с министър Аврамова и със зам.-министър Нанков и вече има решения, които са предложени за справяне с кризата с водата. Министър председателят е лично ангажиран.

Заедно с това е необходимо преди всичко наличното количество вода да бъде използвано максимално пестеливо, да се предотвратяват тежки аварии и да се решат трайно ежедневно възникващите проблеми при реализирането на водния режим.

Да се реализира Водният цикъл в най-кратките законово допустими срокове. Категорично ще настоявам за предприемането и на мерките за това в бъдеще и за постоянно да бъде преустановено водоползването за промишлени цели от яз. Студена.

Каква е процедурата по обявяване на режим на водата?

Тя е регламентирана с Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи. Там е уредено, че при пресъхване или силно намаляване на водоизточниците, ВиК уведомява териториалните органи на изпълнителната власт и прави предложение за предприемане на действия.

Действията са въвеждане на режим на ползването на вода и се предприемат от кмета на общината. Областният управител следва да предприеме действия в случаите, когато режимът следва да бъде обявен за територията на повече от една община от областта.

Представям хронология:

* На 09.10.2019 г. – ВиК представя разчет на водоползване и изказва предположение за възможно въвеждане на режим на водопотреблението;

* На 08.11.2019 г. – ВиК прави предложение за въвеждане на воден режим в община Перник с режимно водоползване от 16.00 до 22.00 часа;

* На 15.11.2019 г. – ВиК след писмо на кмета на община Перник предлага три варианта за ползване на водата: от 16.00 до 22.00 ч.; от 05.00 до 10.00 ч. и от 17.00 до 22.00 ч.; 15.00 до 23.00 ч.;

* На 18.11.2019 г. Кметът на община Перник със събщение въвежда временно режимно водоподаване от 05.00 до 10.00 ч. и от 17.00 до 22.00 ч.;

* На 22.11.2019 г. ВиК Перник, след направени анализ и разчети, предлага нов режим на водоподаване от 15.00 до 22.00 ч.;

Намирам това предложение за по-целесъобразно заради очаквания по-добър ефект на ползване и пестене на водата», заявява гулернаторът.