КЕВР установи, че „В и К” е източило 1 милион кубика вода повече от позволеното

КЕВР установи, че „В и К” е източило 1 милион кубика вода повече от позволеното

Проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране на „В и К”-Перник е установила нарушения. Първото от тях е, че водоснабдителното дружество е източило от язовир „Студена” 1 млн. куб.м вода повече от разрешеното от МОСВ. Това пишат от КЕВР в отговор на изпратено на 20.11.2019 г от омбудсмана на Републиката Диана Ковачева писмо, поводът за което е жалба на жители от община Перник. В отговора държавният регулатор уверява, че всяка година е извършвана проверка на „В и К”- Перник за изпълнението на бизнес плана, който е приет. В отчета на дружеството за 2017г се посочва, че загубите на вода по мрежата са 75.17%.

В писмото на КЕВР се подчертава, че язовир „Студена” и цялата водоснабдителна мрежа са публична държавна собственост. Тяхната експлоатация и поддръжка е възложена на „В и К”-Перник от Асоциацията по ВиК за обособената територия на „В и К”-Перник с договор от март 2016 г за срок от 15 години. „В тази връзка отговорната институция за осъществяването на контрол по стопанисването и експлоатацията на публичните „В и К” активи, както и предприемане на действия в случай на констатирани нарушения, включително и прекратяване на договора, е Асоциацията по ВиК с председател областният управител на област Перник”. В отговора се напомня още, че „В и К” е дружество с държавно участие в капитала /51% от капитала му са собственост на държавата/. По тази причина отговорната институция за осъществяване на контрол на управлението на дружеството, както и осъществяването на контрол на дейността по предоставянето на услуги от „В и К” е на МРРБ.

По отношение на управлението на водите от язовир „Студена” от КЕВР поясняват, че към 01.01.2019 г обемът на водоема е бил 12 910 000 куб.м., което е повече от същия период на 2018 и 2017 година. Максимално високият обем на водоема е отчетен през юни-13 002 000 куб.м. За сравнение, през същия период на 2018 и 2017 г обемът е бил над 19 млн. куб.м. За периода март- октомври 2019 г разрешените водни количества за източване от язовира са в размер на 2 320 000 куб.м, от които 1 550 000 куб. м за питейно-битово водоснабдяване, а останалите количества за промишлено. В графика за месец ноември разрешените за източване водни количества са 1 463 000 куб.м, от които 1 млн. куб.м за питейно-битово водоснабдяване. На 7.11.2019 т е утвърдено изменение на месечния график, заради ниския обем до 1 233 000 куб. м, от които 1 млн. куб. м за питейно-битови цели. На 19.11.2019 т е направено последващо изменение на месечния график за източване, заради ниския обем, като се разрешава водовземане само за питейно-битови цели в размер на 1 млн. куб.м. ”В графиците, утвърждавани от министъра на околната среда и водите не е било ограничено водовземането от язовир „Студена”за други цели освен питейно-битови, пред 19.11.2019 г”, се казва в отговора на КЕВР.  Държавният регулатор информира омбудсмана, че при направената проверка е установено, че за периода януари-октомври 2019 г притокът на вода в язовира възлиза на 11 908 000 куб. м, а разходът за питейно-битово водоснабдяване е бил 16 577 000 куб.м. Разрешеното за източване количество от МОСВ за този период е било 15 500 000 куб. м. Това означава, че водоснабдителното дружеството е източило 1 млн. куб. м. вода повече от разрешеното от МОСВ.