Фондация „Отворена врата“ провежда гражданско наблюдение на Окръжен съд Перник

Фондация „Отворена врата“ провежда гражданско наблюдение на Окръжен съд Перник

От месец  август 2019г. в рамките на четири месеца, Фондация „Отворена врата“ провежда гражданско наблюдение на Окръжен съд Перник. То се осъществява по проект „Електронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система“, финансиран по договор номер BG05SFOP001-3.003-0080-C01/18.02.2019 г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Гражданските наблюдатели отразяват в карти наблюдението си, чрез количествени и качествени параметри. След обстоен анализ върху тях от експерти, ще бъде подготвен експертен доклад. Събраната информация е съобразена с отделни мерки и критерии, и отразява нивото на напредъка при дейността на съда в наблюдавания период. Наблюдението се води в три направления:
– мерки по Прозрачност;
– мерки по Антикорупция и независимост;
– мерки по Достъпност на уязвими групи до правосъдие.
Провеждат се много разговори между участниците в проекта, граждани, магистрати, ученици и други, с цел да се натрупат лични впечатления, които да се включат в окончателните материали по проектните дейности.