Община Перник издаде заповед за запечатването на фирма, замърсяваща река Струма, а Басейнова дирекция я санкционира за незаконно заустване на битово-фекални води

Община Перник издаде заповед за запечатването на фирма, замърсяваща река Струма, а Басейнова дирекция я санкционира за незаконно заустване на битово-фекални води

Община Перник е издала заповед за предприемане на действия за запечатване на  предприятие, за което е установено, че е източник на замърсяване на водите на река Струма. Това информира в студиото на БНТ директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, инж. Радослав Георгиев. Ще припомним, че  на 12 юни тази година бяла пяна покри река Струма. На 3 октомври реката отново постъпи сигнал за замърсяването на реката. „, инж. Радослав Георгиев поясни в предаването по телевизията, че Басейнова дирекция е санкционирала община Перник за заустване на битово-фекални отпадъчни води на място, за което няма разрешително. При последващи проверки са били установени общо четири колектора, които отвеждат отпадъчни води от битов характер в река Струма без съответното разрешително.

Във връзка с установената мъртва риба в язовир „Пчелина”, инж. Георгиев поясни, че е установено превишение по показателя биологична потребност от кислород, което е показател за органично замърсяване. Един от факторите, допринесли за него са точно тези колектори, които се вливат в река Струма и не преминават през пречиствателната станция. Когато  река Струма е пълноводна и има достатъчно вода в язовира, тези потоци води се разреждат. Когато обаче реката е в период на маловодие няма как да се разредят тези мръсни води и концентрацията в язовира става по-висока. На практика, кислородът в язовира отива за разграждането на тези нечисти води.  Така недостигът му в язовира като цяло става сериозен, което се отразява естествено върху живите организми във водоема каквито са рибите.

При получаването на сигнала за измирането на рибата в язовир „Пчелина”, което е станало на 6 септември, а в Басейнова дирекция сигналът е получен на 7 септември, при незабавно извършената проверка е установено, че ВЕЦ-а под язовира не е работел от 1 септември. Проверки на язовира от страна на Басейнова дирекция са правени на 3-ти, 5-ти и 7-ми и централата не е работела. Според експертите от Басейнова дирекция, причините за измирането на рибата в язовир „Пчелина” са комплексни. „Заслуга” за измирането на рибата има сериозното замърсяване на водоема, който дълги години е използван за утайник на промишлените води, идващи от предприятията в Перник. В тази връзка, със сигурност в този водоем могат да се намерят почти всички елементи от Менделеевата таблица. С времето утайките в язовира са се увеличили значително. При маловодие на река Струма и падането на обема на язовира, недостигът на кислород във водите на язовира става осезаем. Това се отразява неблагоприятно върху рибата и води до измирането й.