Няма нови случаи на Африканска чума по свинете в област Перник през последната седмица

Няма нови случаи на Африканска чума по свинете в област Перник през последната седмица

Областният управител Ирена Соколова откри и ръководи седмичното заседание на Постоянната областна епизоотична комисия.

Представителите на институциите, ангажирани пряко с неразпространението на болестта Африканска чума по свинете, докладваха за изпълнените от тях до този момент разпоредителни мерки и мероприятия по линия на контрол и превенция.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Елза Драгомирова представи Заповед № РД 48-61/01.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

В нея се упоменава обособяването на инфектирани зони около констатиран случай на АЧС с три подзони – А, Б и В. Те са с определена площ и режим на извършвани дейности. 

Зона А е около 3 кв. км с радиус 1 км, зона Б – с площ не по-малка от 25 км и радиус 3 км и зона В – с площ не по-малка от 172 км и радиус 8 км. 

Целта на намаляването на забранената площ е редуциране на популацията на дивите свине, който остава един от основните вектори за разпространяване на заболяването.

От документа става ясно още, че в инфектираната зона А се ограничава достъп на лица, които нямат отношение към претърсването, предотвратяването и ликвидирането на болестта. Претърсването за трупове на диви свине там ще става без кучета по график от лица, които са упълномощени съгласно Закона за лова и опазване на дивеча и държавните предприятия, които стопанисват дивеч на територията на съответната подзона.

В другите две подзони – Б и В могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности – събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм при осигуряване и спазване на мерките за биосигурност.

В област Перник в подзона Б попада ловище „Ушек“ към ТП ДЛС „Витошко-Студена“, а в подзона В – ловищата Ветрен и Изворите, намиращи се на територията на „Витошко-Студена“, както и ПЛСР (Предоставен ловностопански район) Горна Диканя, попадащ в териториалния обхват на ДГС Радомир.

Д-р Драгомирова уточни, че вече е завършила и двуседмичната мисия на експерти от Европейската комисия. Те са дали добра оценка за действията на институциите и обществото, както на национално, така и на регионално ниво в борбата с АЧС.

В Държавните горски стопанства на територията на област Перник е създадена организация по събиране на пробите от отстреляни диви прасета. Същите се предават в сборен пункт на ДГС „Радомир“, откъдето се транспортират за изследване в сертифицирана лаборатория в София.

От началото на ловния сезон на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня, броят на отстреляните прасета в областта е над 40.

В инфектираните зони са поставени обозначителни табели.