Проектът за  програмата за качеството на въздуха на финал

Проектът за програмата за качеството на въздуха на финал

Проведе се заключителната  конференция по проекта „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“. Проектът, чиято цел е подобряване качеството на атмосферния въздух и осигуряване на здравословна околна среда на жителите на община Перник, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд, а община Перник е бенифициент по него. Разработката е на стойност 93 644 лева. 

В конференцията взеха участие временно изпълняващият длъжността кмет на община Перник Севделина Ковачева, зам.-кметът инж. Владислав Караилиев, инж. Даниела Мицева , която е ръководител на проекта, както и ръководителят на експертната проф. Николай Козарев и гл.ас. Соколовски. Присъстваха също неправителствени органиизации и граждани.

Представени бяха резултатите за изработване на Комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите на територията на община Перник и достигане на съответните норми за качество на атмосферния въздух. Даниела Мицева разясни как е протекъл проекта и какви дейности са извършени. Проф. Козарев представи резултатите от своите изследвания, идентифицира видовете замърсяване, причините за него и предложи съответни мерки за намаляване на замърсяването. Според него най-големият замърсител на въздуха в Перник са домакинствата, ползващи твърдо гориво. Проф.-Козарев не отрече, че индустрията също замърсява въздуха, но нейният дял не бил толкова значителен. Той препоръча и да се облагородят старите кариери и руднични терени, в които са черпени  въглища по открит способ.Важно за намаляването на праховото замърсяване на въздуха е и редовното измиване на улиците.

Изпълнението на програмата ще доведе до създаването на по-здравословни ус8ловия за живот на населението на Перник, което по данни на ГРАО към 16 юни 2016 година набрява 77 135 жители.