Два язовира в Брезнишко с прекратени концесии

Два язовира в Брезнишко с прекратени концесии

Прекратиха договорите за концесия на язовирите „Кошарево“ и „Завала“ в Брезнишко. Решението е взето на извънредно заседание на Общински съвет-Брезник, проведено на 30 септември. Причината за мярката се крие в неизпълнение на задълженията, заложени в договорите от страна на концесионерите. Концесионерът на язовир “Кошарево” е бил задължен до края на месец януари на текущата година да изплаща годишно концесионно възнаграждение в размер на 500 лева без включен ДДС, но фирмата-концесионер не я е изпълнила. Освен това тя е била уведомявана многократно за неизпълнението на клаузата по договора. През пролетта на 2018 година концесионерът е отправил молба за изплащане на концесионното възнаграждение до края на месец май същата година. Въпреки това сумата не е била издължена към Общината. Към 26 септември 2019 година дължимата сума е в размер на 1 541, 88 лева плюс начислена лихва в размер на 770, 94 лева.

Концесионерът на язовир “Завала” пък е трябвало в срок от една година за своя сметка да приведе състоянието на язовирната стена в съответствие с изискванията на подобен род хидромелиоративни съоръжения, както и през целия срок на концесията да я поддържа в съотствие с нормативните актове. Фирмата-концесионер е отправила молба за удължаване на срока за изпълнение на поетите задължение. До настоящия момент по язовира не са стартирали строително-монтажни работи, съгласно изготвен проект. Концесионерът е бил уведомяван многократно за задълженията му е и дори е предупреждаван за последващи действия от страна на Общината. Освен това фирмата не е изплатила годишно концесионно възнаграждение в размер на 3 000 лева без ДДС, както е записано в договора. Към 26 септември 2019 година дължимата сума е в размер на 3 167, 27 лева, плюс начислена лихва в размер на 1 583, 63 лева.

През 2018 година Общински съвет-Брезник взе решението да прехвърли безвъзмездно язовирите “Кошарево” и “Завала” на държавата. “Имаше законова спънка. Чакаха се промени в закона, Там изрично е записано, че когато язовирът е на концесия, той не може да се прехвърли безвъзмездно. Именно и затова към настоящия момент е това решение, за да можем да изпълним предходното.”, поясниха от общинската управа.