Общинският съвет в Трън се очаква, на предстоящата сесия, да даде съгласие за обявяване на конкурс за сеч на дървесина

Общинският съвет в Трън се очаква, на предстоящата сесия, да даде съгласие за обявяване на конкурс за сеч на дървесина

Общинският съвет в Трън трябва да даде съгласието си, на предстоящата сесия на 26 септември, да бъде обявен открит конкурс за маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината /ВИП, технически просеки/ и нейното трайно обозначаване на терена, сортиментиране. Освен това конкурсът ще включва и изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация за насаждения, предвидени за отдаване на ползването в тях за периода 2019-2020г. в горски територии, собственост на община Трън с прогнозна стойност от 151 025 лева без ДДС.

Местният законодателен орган трябва да възложи на кмета на пограничната община изпълнението на това решение.