Обсъждаха програмата за качеството на въздуха

Обсъждаха програмата за качеството на въздуха

Днес в Перник бе проведено обществено обсъждане на програмата за качеството на атмосферния въздух в общината за периода 2017 -2021 година, в което се включиха и представители на сдруоение „Дишай,Перник”. Те поискаха изграждането на автоматична измервателна станция в пернишкия квартал „Мошино“ в близост до промишлената зона.

Според тях промишлената зона на Перник е в средата на града, в съседство с жилищните квартали и учебните заведения. „В близост до нея са разположени осем училища и три детски градини. Съществуващите две станции – едната в градския парк, другата в кв. „Църква“ не могат да дадат пълна картина на замърсяването“, каза Камен Рангелов – представител на сдружението.

Както в пункт „Перник-център“, така и в пункт „Църква“, броят на превишенията на средноденонощната норма за фини прахови частици е по-голям от допустимия, сочат замерванията, цитирани в програмата. Превишенията в много случаи са значителни – от два до пет пъти. Високите стойности  са характерни за зимните месеци на годината. Това означава , че причина за висока степен на замърсяване през зимните месеци е битовото горене, споделиха експерти. Няма основание да се приеме с достатъчна степен на достоверност, че към 2020 година стойностите на средногодишната концентрация на фини прахови частици ще бъдат в рамките на 20?g/куб.м, бе съобщено по време на обсъждането.

Проблемен замърсител на Перник освен фините прахови частици са серният диоксид и бензо/а/пиренът, сочи програмата. Азотните оксиди, въглероден оксид, олово, кадмий  не са проблемен замърсител за община Перник. 

На въпрос на Днес и утре- Може ли да бъдат подредени по важност източниците на замърсяването на въздуха в Перник, проф. Николай Козарев заяви категорично:“Това е битовото отопление на твърдо гориво“. Според него, единственият начин да се подобри въздухът над Перник е да се намали максимално отоплението на твърдо гориво- въглища и дърва в бита. Как обаче да стане това, професор Козарев не се ангажира да предложи.

Местната управа търси варианти за подпомагане на гражданите за преминаване от твърдо към алтернативно гориво, каза Даниела Мицева – началник отдел „Екология“ в общинската администрация. По думите й общинската  управа е имала желание да монтира още две автоматични измервателни станции в града. Оказало се обаче, че за целта са необходими 200 000 лв. Общината не може да си позволи подобна инвестиция, подчерта Мицева.

В крайна сметка стана ясно, че единственият начин да се подобри качеството на въздуха над Перник е населението да използва алтернативно гориво. За сега не е ясно може ли и с какви средства по линията на тази програма да се подпомогне населението в решаването на този важен въпрос. По всяка вероятност ще се надяваме на средства по линия на европейското финансиране чрез програма „Околна среда“.