РИОСВ-Перник ще санкционира Община Дупница за нарушения на екологичното законодателство

РИОСВ-Перник ще санкционира Община Дупница за нарушения на екологичното законодателство

Експерти от РИОСВ-Перник извършиха проверка по сигнал за замърсяване на атмосферния въздух и остра задушлива миризма в района на град Дупница. Установено е, че неприятните миризми са от запалване на закритото общинско депо за неопасни отпадъци. По време на проверката експертите са констатирали, че товарен автомобил на сметоизвозваща фирма изсипва битови отпадъци в закритото депо, а друг камион разтоварва строителни отпадъци(тухли,керемиди, клони от дървета).В близост до ската на депото има наличие на отпадъци от асфалтови парчета. Установено е, че не се извършва запръстяване. Не е осигурено достатъчно количество земна маса за потушаване на възникналото запалване.

Във връзка с направените констатации на Община Дупница ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.