РИОСВ иска от операторите на промишлени източници на шум да направят измервания на показателите

РИОСВ иска от операторите на промишлени източници на шум да направят измервания на показателите

Регионалната инспекция по околната среда и водите напомня на операторите на промишлени източници на шум за вменените им задължения за извършване на собствени периодични измервания на показателите за шум.

От екоинспекцията припомнят, че съгласно указателно писмо на Министерство на околната среда и водите, съгласно чл. 27 от Наредба №54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг, операторите са задължени да предоставят информация от промишлените източници на шум в околната среда.

 Операторът на промишления източник трябва да извършва собствени периодични измервания на показателите за шум в следните случаи:

1. При въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване;

2. за действащи промишлени източници – не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години“.

От РИОСВ напомнят, че неспазването на посочените изисквания води до налагането на санкции на нарушителите.