278 нарушения установи Инспекцията по труда за един месец

278 нарушения установи Инспекцията по труда за един месец

78  проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е извършила Дирекция „Инспекция по труда”  на територията на област Перник през медец август.

Най-много проверки през изминалия месец-55, са извършени по искане на работодатели във връзка с  чл. 302/303 от  Кодекса на труда. 20 от проверките са за установяване изпълнението на издадени предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 6 от проверките са направени по повод постъпили искания и сигнали на граждани, 5 са свързани с периодичен контрол, 2 са по инициатива на НОИ, 2 по инициатива на МВР, 2 са по искане по чл. 327 от КТ, 2 са  по искане на работодатели по чл. 62 ал. 4 от КТ и други.

 От извършените проверки през месец август са констатирани 278  нарушения на трудовото законодателство. От тях  152 са свързани с нарушаване на изискването за осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд . 126 касаят трудовите правоотношения.

В резултат на извършения контрол, през месец август трудовите инспектори са съставили З акта за установяване на административни нарушения. От тях за нарушение на нормите регламентиращи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд- 2 и за нарушаване на трудовите правоотношения-1.

 От анализа, който е направила Дирекция „Инспекция по труда” Перник става ясно, че по време на проверките,  инспекторите са обръщали сериозно внимание  на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва  работа без трудови договори, неспазване на работно време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда.Обект на внимание от страна на инспекторите са били и сериозните нарушения,  свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите в предприятията на територията на региона.