Сигнал за умряла риба вдигна на крак експертите от РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция и ИАРА

Експерти  на РИОСВ – Перник съвместно със специалисти от Басейнова дирекция „Западно беломорски район“ – Благоевград и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Перник, сектор Благоевград, извършиха съвместна проверка по сигнал, подаден на „Зеления телефон“, за умряла риба в района на село Жабляно, в района на община Земен.

Експертите извършиха оглед на язовир “Пчелина“ до град Земен. Констатирано беше, че ВЕЦ “Пчелина“ не работи от началото на месец септември 2019 г., включително и към момента на инспекцията. Във водното огледало, преливника и бързооттока на яз. “Пчелина“ беше установено наличие на екземпляри на умряла риба. Оттичащата се вода през преливника повлича умрялата риба по течението на река Струма, включително и под моста на реката в с. Жабляно, община Земен.

Служители от „Отдел за действие при аварийни ситуации” (ОДАС) към Изпълнителна агенция  по околната среда /ИАОС/ са извършили измервания на полеви показатели на място на повърхностна вода и дълбочинна проба по показатели Ph, разтворен кислород,  процента на кислорода и електропроводимост. Всички показатели са в рамките на допустимите норми.

В понеделник, съобразно мониторинговата програма на ИАОС,  ще се извърши ново пробовземане от водите на язовир „Пчелина“ и река Струма при село Жабляно, в района на община Земен. Резултатите от последващия лабораторен анализ  ще бъдат обявени  публично.