Обръщение на „Топлофикация Перник“

Обръщение на „Топлофикация Перник“

 Обръщаме се към Парламента на Република България, Министерство на околната среда и водите, Министерство на енергетиката, Комисия за енергийно и водно регулиране, Община Перник и всички жители на град Перник.

 Във връзка с наложената на „Топлофикация Перник“ АД безсрочна принудителна административна мярка от страна на Министерство на околната среда и водите, Ви уведомяваме, че „Топлофикация Перник“ АД в качеството си на производител на електрическа и топлинна енергия не може да гарантира:

  • Завършване на одобрената ремонтна програма на Дружеството в определените срокове
  • Сигурността на доставките на основното гориво за обезпечаване на предстоящия отоплителен сезон за неопределен период от време
  • Доставките на битова гореща вода и топлинна енергия във всички учреждения и в домовете на жителите на гр. Перник

 „Топлофикация Перник“ АД не е единственото индустриално предприятие, функциониращо на територията на град Перник.

 Считаме, че не е редно да се рискува сигурността на отоплението на град Перник за сметка на невъзможността на Министерство на околната среда и водите да решат възникналите в района проблеми.

 „Топлофикация Перник“ АД ще потърси правата си по съдебен ред, включително и срещу институциите, които са отговорни за спирането на работата на съоръженията на Дружество!

Гр. Перник                                                               От Ръководството  на

05.09.2019 год.                                                          „Топлофикация Перник“ АД