250 нарушения в региона установи Инспекцията по труда в Перник за един месец

250 нарушения в региона установи Инспекцията по труда в Перник за един месец

84 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд е извършила през месец юли Инспекцията по труда на територията на област Перник. Най-много-26 са проверките, свързани с изпълнението на издадени предписания за отстраняване на констатирани нередности. Следват проверките, направени във връзка със спазване на изискванията по чл. 302 и 303 от КТ- 24, тези  по повод постъпили искания и сигнали на граждани-16, по член 327 от КТ са извършени 10, по искане на работодатели за извършване на взривни дейности- 3, по инициатива на НОИ- 2, по искане на МВР-1 и други.

В резултат на извършения контрол през медец юли, са констатирани 250 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са нарушенията по трудови правоотношения- 127. След тях се нареждат тези по здравословни и безопасни условия на труд-123.

 През изминалия месец на тази година, трудовите инспектори са съставили 5 акта за установяване на административни нарушения. Всички са свързани с  нарушение на нормите регламентиращи трудовите правоотношения.

 Анализът, който прави Д „ИТ” Перник за свършеното през месец юли показва, че по време на проверките, трудовите инспектори са обръщали сериозно внимание на работодателите по отношение на нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва работа без трудови договори, неспазване на работно време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание са били и сериозните нарушения свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите.