Заседава радомирският минипарламент

Заседава радомирският минипарламент

На редовното си заседание днес радомирските общински съветници отчетоха работата на минипарламента и неговите комисии за първото полугодие нса 2019 година. Разгледана и приета бе и докладна на кмета на общината Пламен Алексиев, касаеща изпълнението на актове на ОбС за същия период.

Един от акцентите на заседанието на местния законодателен орган бе свързан с образованието. Градоначалникът бе внесъл докладна, касаеща създаването на маломерни и слети паралелки в училища на територията на община Радомир за учебната 2019/2020 година. Разгледано бе и предложението му за защитени училища на територията на община Радомир за новата учебна година. Кметът внесе и предложение за средищни детски градини и училища в общината за същия период

Съветниците дебатираха и по внвесения от кмета Алексиев Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Радомир за 2018 година.

Обсъдено бе и състоянието на общинския дълг в Община Радомир за цялата минала година.

В своя докладна записка градотачалникът предостави информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства на Европейския съюз и чужди средства на Община Радомир за първо шестмесечие на 2019 година.

Той внесе и предложение за промени в приходната и разходната част на бюджета на Община Радомир за тази година.

Съветниците изразиха своето становище относно издаване на запис на заповед от община Радомир в полза на УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“, обезпечаващ авансово плащане по договор по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ за проект“Предоставяне на „Патронажна грижа“ в Община Радомир“, сключен между Община Радомир и Министерство на труда и социалната политика.

Местните законотворци дадоха съгласието си за отпускане на временен безлихвен заем за обезпечаване на споразумение за разсрочено плащане с „ЧЕЗ Електро България“АД на „Медицински център – Радомир“ ЕООД и предоставяне под наем на помещение собственост на „Медицински център Радомир“ЕООД чрез публично оповестен търг.

Съветниците приеха и решения, касаещи управлението и разпореждането с общинско имущество, определянето на обема и начина на ползване на дървесина от общинските горски територии през 2020 година.

Съветниците дадоха съгласие за отпускане на финансова помощ на жители на общината в тежко състояние.