Какви са възможностите, които предоставя  процедурата за управление на отпадъците

Какви са възможностите, които предоставя процедурата за управление на отпадъците

На работна среща с представители на общински администрации, неправителствени организации и други заинтересовани лица, ОИЦ – Перник представи процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ ОПОС 2014-2020 година. Допустими кандидати по процедурата са общини и общински предприятия, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Дейностите, които се финансират по процедурата трябва да са свързани с третиране единствено и само на битови отпадъци и се отнасят до предотвратяване на тяхното образуване, и/или разделно им събиране с приоритет събиране при източника, и/или подготовка за повторната им употреба с цел намаляване на количстевото битов отпадък за депониране. Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ, който може да бъде предоставен за реализиране на един одобрен проект е до 391 166 лв. Допустимо е партньорство, но един кандидат може да участва само в едно проектно предложение като водеща организация или като партньор. Изискване към кандидатите, които са търговци по смисъла на Търговския закон да са с регистрация най-малко 18 месеца преди подаване на проекта, а ако кандидатът/партньорът е НПО в общественополезна дейност една от целите на устава/учредителния акт да е свързана с опазване на околната среда.

Задължително условие по настоящата процедура е, че трябва да бъде използван натрупаният опит на други организации в реализиране на проекти за предотвратяване натрупването на отпадъци от една община или извън територията на Република България и мултиплициране на добрата практика в друга териториална единица.

Процедурата „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ беше отворена за кандидатстване на 24 юни т. г., а крайният срок за подаване на проектните предложения чрез ИСУН 2020 изтича на 26 август 2019 г. Максималният срок за изпълнение на проект е 18 месеца, което включва само времето за неговото физическо изпълнение. Устойчивостта на проектите в общия случай трябва да е 2 години след финално плащане, а при извършване на СМР – 5 години.

Областният информационен център – Перник като част от Мрежата от информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.