Общини, НПО и фирми кандидатстват с  проекти за управление на отпадъците

Общини, НПО и фирми кандидатстват с проекти за управление на отпадъците

Общини, юридически лица със стопанска цел и юридически лица с нестопанска цел могат да кандидатстват за европейско финансиране за изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците. Отворената за кандидатстване процедура е по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Вчера тя беше представена пред представители на общините бизнвеса и други заинтересовани от възможностите на процеидурата на с8пециална информационна среща в Областния информационен център в Перник.

Схемата е насочена към управлението на битови отпадъци, а допустими за финансиране са разходи за строително-монтажни работи, машини, оборудване и съоръжения, осигуряване на софтуер и лицензи, разходи за информационни кампании. Процедурата цели формиране на общество с нулеви отпадъци и повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците, прехода към кръгова икономика в България и подпомагане постигането на рециклиране на 50% от битовите отпадъци.Общият бюджет на процедурата е 9 779 150 лв. 

Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро). Максимален срок за изпълнение е 18 месеца. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26 август 2019 г., 18:30 ч.