Защитената местност „Чокльово блато” е една от перлите на Радомирско

Защитената местност „Чокльово блато” е една от перлите на Радомирско

Чокльово блато е защитена местност в България. Разположена е в землището на радомирското село Байкалско. Разположена е на площ 320 хектара. Обявена е на 30 декември 1992 г. с цел опазване на естествени местообитания на редки и застрашени птици и торфено находище.

На територията на защитената местност са забранени строителство и всякакви други дейности, които увреждат естествения облик на местността или променят неблагоприятно водния и режим, забранява се черпенето на подпочвени води. Не е позволено и паленето на огън, опожаряване на тръстиката и друга растителност, внасяне и развъждане на различни видове животни или растения без съгласуване с Министерството на околната среда и БАН, лова и риболова, убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата или събиране на яйцата им. Абсолютно недопустимо е замърсяване на водите. Забранена е пашата на домашни животни в мочурливите терени по крайбрежието от 1 март до 30 юни, къпане и ползване на плавателни съдове в езерото.

Разрешава се поддържане на водозадържащите съоръжения. Допуска се ползването на води след преливника на Чокльово блато за нуждите на местното население след спазване на всички изисквания, произтичащи от законите.

Припомняме, че Чокльово блато – едно изключително природно богатство, по официални данни това било най-богатото на Балканите находище на торф. За лечебните свойства на езерото се е знаело още от древността. Най-вероятно затова край него е имало тракийско, а после и римско поселище и доказателство за това е една могила в непосредствена близост до блатото. Районът е защитена местност и промишленото производство тука подлежи на много разрешителни, затова никой не се е заел да го възобновява. Няма опити обектът да стане туристическа дестинация. Езерото попада в Натура а като защитена зона е с регистрирани торфен мъх, блатно пропадниче, розмаринова върба и други редки растения, както и редките птици бяла потапница, диви кокошки и патици. Във водата живеят едри щуки, червеноперки и шарани, а преди да се появи щуката имало и лин. Риболовът тук е забранен, защото според специалистите и най-дребното оловце за тежест на въдиците може да окаже негативно въздействие на околната среда и реално да замърси торфа.

На надморска височина от около 850 метра има девствени гори , богати на дивеч. Им места, където човешки крак не е стъпвал, разказват местните хора.  Може би затова преди няколко години тук при лятна буря двама възрастни гъбари се бяха загубили в планината. Тогава на крак се вдигна цялата налична сила за защита от община Радомир и след дълго търсене в крайна сметка гъбарите бяха спасени.

Чокльово блато – този бисер на природата в Радомирско може да има по-светло бъдеще заради лечебния торф, за експлоатацията на който отговолността е на общинското дружество „Байкал -1” ЕООД.