Общинските съветници в Трън ще решават дали да дадат съгласието си кметът да издаде „запис на заповед”

Общинските съветници в Трън ще решават дали да дадат съгласието си кметът да издаде „запис на заповед”

Местните законотворци в община Трън днес, на редовното заседание на Общинския съвет, трябва да решат дали да дадат съгласието си кметът на Община Трън да издаде „Запис на заповед” за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0046-С01 по проект с наименование „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен“. Проектът се реализира по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020  с партньор Община Земен, за която местния законодателен орган вече даде съгласието си. На днешното заседание, местния законодателен орган в пограничната община ще трябва да определи кои горски територии, собственост на Община Трън, ще бъдат предоставени за ползване чрез продажба на стояща дървесина на корен на местното население. На това заседание ще трябва да бъде гласувана актуализацията на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Трън, за 2019 год. Общо 17 точки са включени в дневния ред на днешното редовно заседание на Общинския съвет в Трън.