Експерти от РИОСВ-Перник върнаха шипоопашата костенурка в естествената й среда

Експерти от РИОСВ-Перник върнаха шипоопашата костенурка в естествената й среда

Експерти от РИОСВ-Перник реагираха незабавно на подаден сигнал за намерена костенурка в дворно място в града.

Оказа се, че става въпрос за жизнен възрастен екземпляр от вида шипоопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni). Животното е пуснато на свобода в подходящо естествено местообитание, в защитена зона BG0002089 „Ноевци“ по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията.

Шипоопашатата костенурка е защитен вид от семейство „сухоземни костенурки“,  включен в Червената книга на България като „застрашен“ вид.