„Топлофикация Перник” разясни изравнителните сметки на абонати с договор за плащане на равни вноски

„Топлофикация Перник” разясни изравнителните сметки на абонати с договор за плащане на равни вноски

Някои абонати на „Топлофикация Перник”, които имат сключен договор за плащане на топлоенергията на равни месечни вноски  за сезона 2018/2019 г., срещат затруднение при разтълкуването на изравнителната сметка, която са получили от фирмата извършваща дяловото разпределение на консумиранта топлоенергия в тяхната сграда. По тази причина, ръководството на „Топлофикация Перник” направи някои важни пояснения по изравнителните сметки, които са подкрепени с няколко примера.

От дружеството поясняват, че в изравнителната сметка, предоставена на клиентите с договор на равни вноски, касещите ги цифри са само количеството прогнозна енергия и общо дължимата сума за количеството изразходвана енергия, както и разликата между прогнозната и реално консумираната енергия. Това означава, че тези абонати трябва да видят каква е общо дължимата сума от тях за сезона, да извадят от нея платеното чрез равните вноски, да извадят и отстъпката от 50% от изразходваната над прогнозната енергия, чиято цена е без ДДС. Получената разлика е сумата, която трябва да доплатят или да получат обратно. Ето иняколко примера.

Пример 1:

Абонат с договор за плащане на равни вноски в размер на 101лв. Прогнозно начисляване на енергия от топлинния счетоводител за сезона – 15,24502МВт. Реално потребена енергия от абоната за сезона – 17,68682МВт. Разлика между прогнозно начисление и окончателен отчет – 2,4418МВт. Отстъпка от 50% на изравнителната сметка – 1,2209МВт. /2,4418 : 2 = 1,2209/ – стойността на отстъпката е 1,2209*70,99 = 86,67лв /70,99лв е цената на МВт без ДДС/

Това са необходимите данни за изчисление на реално дължимите суми и изчисленията се правят така: Платени по договор от 101лв./месец – 1111лв. /101*11 = 1111лв/. Сума за плащане на база окончателен отчет –1506,74лв. / 17,68682*85,19лв = 1506,74лв/. Отстъпка от 50% съгласно договора – 86,67лв. / (2,4418: 2)*70.99 = 86,67лв/. Сумата за плащане след изравняване  е : 1506,74 – 1111 – 86,67 = 309,07лв. – клиентът дължи още 309,07лв. за изравняване сметката за отоплителен сезон 2018/2019г.

Ако клиентът не се яви на касите на „Топлофикация Перник“ АД в безлихвения 30 дневен срок, ще загуби правото на 50% отстъпка и в този случай ще дължи  395,74лв.

Пример 2:

Абонат с договор за плащане на равни вноски в размер на 73лв. Прогнозно начисляване на енергия от топлинния счетоводител за сезона – 7,081987МВт. Реално потребена енергия от абоната за сезона – 7,895288МВт. Разлика между прогнозно начисление и окончателен отчет – 0,8133МВт. Отстъпка от 50% на изравнителната сметка – 0,40665МВт. /0,8133 : 2 = 0,40665/ Прогноза за платени суми – 603,31лв. /7,08198*85,19лв. = 603,31лв./ Платени по договор от 73лв./месец – 803лв. /73*11 = 803лв/. Сума за плащане на база окончателен отчет – 672,60лв. / 7,895288*85,19лв = 672,60лв/. Отстъпка от 50% съгласно договора – 28,87лв. / (0,8133: 2)*70.99 = 28,87лв/ Сумата за плащане след изравняване  е : 672,60 – 803 – 28,87 =- 159,27лв. – на клиента ще му бъдат възстановени159,27лв. за изравняване сметката за отоплителен сезон 2018/2019г.

Пример 3:

Абонат с договор за плащане на равни вноски в размер на 102 лв. Прогнозно начисляване на енергия от топлинния счетоводител за сезона – 16,82024МВт. Реално потребена енергия от абоната за сезона – 12,9893МВт. Разлика между прогнозно начисление и окончателен отчет– (-3,830941)МВт. В случая няма отстъпка от 50% на изравнителната сметка, защото клиентът е с по-малко консумирана енергия от прогнозно определената. Това са необходимите данни за изчисление на реално дължимите суми и изчисленията се правят така: Прогноза за платени суми – 1432,92лв. /16,82024*85,19лв. = 1432,92лв./ – тази сума фигурира в изравнителната сметка предоставена от топлинните счетоводители. Платени по договор от 102лв./месец – 1122лв. /102*11 = 1122лв/ – това е реално платената сума от клиента до момента. Сума за плащане на база окончателен отчет – 1106,56лв. / 12,9893*85,19лв = 1106,56лв/. Отстъпка от 50% съгласно договора – 0,00лв. Сумата за плащане след изравняване  е : 1106,56 – 1122 – 0,00 = – 15,44лв. – на клиента ще бъдат възстановени 15,44лв. за изравняване сметката за отоплителен сезон 2018/2019г. Съгласно получената от него изравнителна сметка той има за възстановяване сумата от 326,36лв. Това би било вярно, ако той през сезона е внесъл на касите на „Топлофикация Перник“ АД сумата от 1432.92лв., определена му чрез прогнозните сметки на топлинните счетоводители, но съгласно договора си клиента през сезона е платил реално 1122лв., поради което и ще му бъде възстановена сумата от 15.44лв.

Ако клиентът не се яви на касите на „Топлофикация Перник“ АД в безлихвения 30 дневен срок, ще загуби правото на 50% отстъпка и в този случай ще дължи  395,74лв.

Пример 4:      

Абонат с договор за плащане на равни вноски в размер на 128лв. Прогнозно начисляване на енергия от топлинния счетоводител за сезона – 8,850722МВт. Реално потребена енергия от абоната за сезона – 12,64032МВт. Разлика между прогнозно начисление и окончателен отчет – 3,7896МВт. Отстъпка от 50% на изравнителната сметка – 1,8948МВт. /3,7896 : 2 = 1,8948/. Това са необходимите данни за изчисление на реално дължимите суми и изчисленията се правят така: Прогноза за платени суми –753,99лв. /8,850722*85,19лв. = 753,99лв./ Платени по договор от 128лв./месец – 1408лв. /128*11 = 1408лв/ Сума за плащане на база окончателен отчет – 1076,83лв. / 12,64032*85,19лв = 1076,83лв/. Отстъпка от 50% съгласно договора – 134,51лв. / (3,7896: 2)*70.99 = 134,51лв/. Сумата за плащане след изравняване  е : 1076,83 – 1408 – 134,51 =- 465,68 лв. – на клиента ще бъдат възстановени 465,68 лв. за изравняване сметката за отоплителен сезон 2018/2019г. Съгласно получената от него изравнителна сметка той има за доплащане сумата от 322,84 лв. Това би било вярно, ако той през сезона не е имал договор и е внасял на касите на „Топлофикация Перник“ АД сумите, разпределяни му чрез прогнозните сметки на топлинните счетоводители, но съгласно договора си клиентът през сезона е платил реално 1408 лв., поради което и ще му бъде възстановена сумата от 465.68 лв.