288 нарушения  установи Инспекцията по труда в Перник за месец

288 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник за месец

87 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е извършила Дирекция „Инспекция по труда” в Перник през месец юни на територията на областта.

Най-много са проверките-27, свързани с контрол по изпълнението на издадени предписания за отстраняване на констатирани нередности. 16 проверки са извършени по искане съгласно чл. 302 и чл. 303 от КТ. 8 от проверките са по чл. 327 от КТ. 8 проверки са направени по повод постъпили сигнали и искания на граждани, 6 от проверките са по инициатива на НОИ, 4 са направени по искане на работодатели по чл. 62, ал. 4 от КТ, 3 са свързани с работата на чужденци в региона, 3 по искане на работодатели за издаване на разрешение за специални взривни работи,  2 по инициатива на НАП и други.

В резултат на извършения контрол  през месец юни, трудовите инспектори  са установени 288 нарушения на трудовото законодателство. От тях 167 са нарушения по трудовите правоотношения и 121 са нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

През миналия месец Инспекцията по труда е съставила 6 акта за установяване на административни нарушения. От тях за нарушаване на нормите регламентиращи трудовите правоотношения-4 и за нарушаване на нормите регламентиращи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд-2.

Анализът, който прави Д”ИТ” Перник за изминалия месец юни показва, че по време на проверките, инспекторите са обръщали сериозно внимание на работодателите при констатиране на нарушенията, свързани с трудовото законодателство. В това число влизат: работа без трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда , също така и на нарушенията свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. В резултат на установения контрол са намалели значително случаите на работа без трудови договори, ненавременно заплащане на труда и полагането на извънреден труд.