ОД”Земеделие” в Перник обяви търг за земи от ДПФ под наем и аренда

ОД”Земеделие” в Перник обяви търг за земи от ДПФ под наем и аренда

Областна дирекция „Земеделие” обяви търг за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник за стопанската 2019/2020 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една стопанска година и за дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от ДПФ  за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от пет стопански години. Търгът ще се проведе на 31.07.2018 г. от 10.00 часа в сградата на ОД „Земеделие” в Перник. Тя се намира в сградата на Синдикалния дом в Перник дом, етаж 8. Участниците в търга е задължително да присъстват или  упълномощените от тях лица. Това информираха от Областната дирекция.

От там поясниха, че обект на търга са свободните земеделски земи от ДПФ, подробно описани в списъци по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване /наем, аренда/, срок за предоставяне и начална тръжна цена.

Право на участие в търга имат физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията, посочени в чл. 47в, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ ППЗСПЗЗ/.                                                                                                                                     

Желаещите да участват в търга трябва да внесат депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота. Той се заплаща в български лева  до 17.30 ч. на 29.07.2019 г. по банков път: Банка – ОББ АД; Сметка – BG49UBB80023300251910; BIC – UBBSBGSF; Получател – ОД „Земеделие“- Перник.

Документите за участие в търга се подават в  ОД „Земеделие” – Перник , всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в срок до 29.07.2019 г. включително.

Информация за земите от ДПФ, които са обект на търга, както и образците на документите за участие в търга са изложени в ОД „Земеделие” – Перник и в общинските служби по земеделие – за имотите от ДПФ на територията на съответната община, както и на интернет страницата на ОД „Земеделие“ – Перник.

На този търг се предлагат  7 ниви с обща площ 152.105 дка, за отглеждане на едногодишни полски и многогодишни фуражни култури за срок от 5 години под аренда. 5 от имотите са в община Брезник, 1 е в Перник и 1 в село Стефаново. Имотите в община Брезник стартират при начална тръжна цена от 41 лв.  при преобладаваща пета категория. Тези в Перник и Стефаново започват при цена от 28 лева.

В търга са включени и 14 имота, с обща площ от 14.193 дка, намиращи се в село Жедна, община Радомир. Те представляват изоставена орна земя, четвърта категория, които се отдават под наем, при начална тръжна цена от 28 лева.

 В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите цена. Стъпката за наддаване е в размер на един лев от началната тръжна цена. При отказ за участие в наддаването търгът се прекратява.