Общинският съвет в Перник актуализира поименния списък за капиталови разходи

Общинският съвет гласува единодушно да бъде извършена корекция на поименния списък за капиталови разходи на Община Перни Тя се налага поради включването на нов обект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републиканския път „Драгичево – Рударци – Кладница“, Община Перник“. Решението на местния минипарламент  беше взето въз основа на внесена докладна от кмета Вяра Церовска, в която е посочено, че със сключено споразумение от 23.05. 2019 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Перник е необходимо приемането на корекция. Стойността на обекта е 1 343 000 лв, съгласно изготвена проекто-сметна документация.

Другите две точки, които бяха включени в дневния ред на извънредната сесия в петък, бяха гласувани също с мнозинство от местните законотворци. Тя бяха за безвъзмездно предоставяне на част от терен за поставяне на „Паметник на белоемигрантите в град Перник“. Другото предложение беше за предоставяне на помещение, частна общинска собственост, с площ от 15 кв. м./стая/, намиращо се на ул. „Радомир“ №1, на „Градски транспорт – Перник“ ЕООД, представлявано от Йордан Идакиев – управител на фирмата..