Областният управител проведе заседание на Областния координационен център

Областният управител проведе заседание на Областния координационен център

Губернаторът проведе работно заседание на Областния координационен център.

Неговото стартиране се осъществи през 2018 г. в изпълнение на Постановление №100 на МС за функционирането на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

На срещата присъстваха началникът на Регионалното управление по образование, заместник кметовете и представители на шестте общини от област Перник, както и експерти от РДСП, РЗИ и ОДМВР Перник. 

Соколова откри заседанието откроявайки добрите съвместни усилия на институциите на територията на област Перник, дала резултат при справяне с връщането в образователната система на необхванати или отпаднали деца и ученици през изминалата учебна година.

Губернаторът запозна присъстващите с писмо №02.44-78/01.07.2019 г. на заместник министър-председателя Томислав Дончев, довеждащо изискването областният управител да провежда ежемесечни срещи на Областния координационен център, като отговорните ведомства и общините да продължат своята проактивна и интензивна работа по обхват, включване и координация.

По време на заседанието беше представен отчет за работата на екипите по обхват през изминалата учебна година. Очертани бяха и основните предизвикателствата пред институциите по обхващане и включване.

През учебната 2018/2019 г. на територията на областта са формирани 27 екипа за обхват, съставени от 254 участници. От тях 80 са от училищата, 51 от детските градини, 38 от общинските администрации, 42 от Дирекция „Социално подпомагане”, 31 от ОД на МВР – Перник и 12 от РУО – Перник). Екипите са посетили и проверили 208 адреса.

54 деца и ученици са върнати в детските градини и училищата (или с 83 по-малко от учебната 2017/2018 г.).

Броят на отпадналите ученици през тази учебна година е 45 (община Перник – 23, община Трън – 3, община Брезник – 8, община Земен – 1, община Радомир – 1). Общият брой на отпадналите 5-6 годишни деца е 9 (община Перник – 7, община Трън – 2).

Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст подкрепя изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите училище (2013-2020), разработена в съответствие с целта на Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България „България 2020“ за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване. Механизмът е в съответствие и с набелязаните широкообхватни мерки за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, заложени в Национална стратегия за детето 2008-2018 г., Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020 г.) и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 година.