Мерки за адаптиране на горите към климатичните промени обсъждаха експерти на ЮЗДП

Мерки за адаптиране на горите към климатичните промени обсъждаха експерти на ЮЗДП

  Мерки за повишаване на устойчивостта на горите в Югозападна България към очакваните изменения в климата бяха представени и обсъдени на работна среща,  домакин на която бе ДЛС“Витошко- Студена“. В нея участваха представители на Югозападното държавно предприятие, Изпълнителната агенция по горите, РДГ, РИОСВ-Перник, ДПП „Витоша”, Лесозащитна и Горска семеконтролна станция София, НПО. Мерките са разработени по проект, финансиран от Националния доверителен екофонд и осъществен от екип български учени и експерти, обединени от Сдружение „БАЛКАНКА-2009“- гр. Благоевград, с подкрепата на ЮЗДП.

 Презентация на тема „Как климатичните промени влияят върху горите”, представи  д-р инж. Александър Дунчев. ст. експерт „Защитени територии и гори във фаза на старост“ към ЮЗДП-ДП Благоевград. В нея лекторът посочи основните фактори влияещи върху климатичните промени. Представени бяха научни разработки в тази посока, както и много примери от страната и в световен мащаб. Бяха представени климатични прогнози до 2100 г. за Югозападна България, които сочат за засилване на летните суши, повишаване на температурите с 3-4 градуса и зачестяване на климатичните крайности (бури, порои, зимни мразове и др.). Подобни аномалии водят до забавяне на растежа и дори преждевременно загиване на дърветата. Най-уязвими са създадените през 20-ти век иглолистни култури на площ над 17 000 000 декара основно върху ерозирали почви.

  Според директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов е необходима по-широка дискусия по темата в търсене на обществена подкрепа и осигуряване на финансов ресурс за справяне с последствията за горите от очакваните изменения в климата и за поддържане на техните рекреационни, водоохранни, защитни и други екологични функции.

 Прогнозираното изместване на горско-растителните пояси с около 400-500 м нагоре в планините, както и появата на нови за страната горско-растителни условия, като например средиземноморски климат в долината на р. Струма, предизвика много голям интерес за участниците в срещата. Всичко това се очаква да доведе на отделни места до дългосрочно изменение на горите, като например замяна на бука със зимен дъб, на габъра и цера с космат дъб, а в най-ниските части и навлизане на Медитерански видове.

 Като приоритети за горското стопанство бяха посочени подобряване на мониторинга на процесите в горите, засилване на превенцията на горски пожари, изборът на по-издръжливи на засушаването дървесни видове и повишаване на устойчивостта на горите към природни нарушения. С цел подпомагане на работата на всички горски стопани и лесовъди в Югозападна България бе представена и публична база данни (на сайта http://gori.uzdp.bg) с информация за всеки горски имот за характерните дървесни видове, които в бъдеще се очаква да бъдат по-добре приспособени към климатичните промени.