Обсъждаха състоянието на горските територии и пчеларството в региона

Обсъждаха състоянието на горските територии и пчеларството в региона

Областният съвет по земеделие и гори проведе първото си редовно заседание за тази година, председателствано от заместник областния управител инж. Васил Павлов.  

На него присъстваха представители на териториални структури на държавни институции, браншови сдружения и асоциации в селското и горското стопанство.

В дневния ред на срещата бяха засегнати темите за състоянието на горските територии в област Перник, както и представена информация за броя на регистрираните пчелни семейства и защитата им за опазването им от отравяне при провеждане на растителнозащитни мероприятия.

Относно пожароопасния сезон беше отчетено, че ежегодно горските стопанства и общините, собственици на горски територии с площ над 50 хектара, изготвят годишни планове за защита на горските територии от пожари. На територията на област Перник от началото на годината са регистрирани 17 горски пожара (ДГС Брезник – 3, ДГС Земен – 2, ДГС Радомир – 3, ДГС Трън – 8, ДЛС Витошко-Студена – 1), от който са засегнати 998 дка площ. За сравнение, за същия период на миналата година е имало 1 пожар със засегната площ 7 дка.

От изнесената информация от директора на ОД „Земеделие” Перник Анна Цветкова и ОДБХ-Перник стана ясно, че на територията на Пернишка област са регистрирани 166 броя пчелини и около 5000 пчелни семейства. От ОДБХ заявиха, че до момента няма констатирани случай на унищожени пчелни семейства при провеждането на растителнозащитни мероприятия.

Цветкова съобщи, че съгласно разпоредбите на Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекциозни дейности, земеделските стопани, отглеждащи земеделски култури, са длъжи да спазват определени изисквания при третирането на посевите. Тя добави още, че част от мерките за опазване на пчелите е проведена информационна среща през месец април съвместно с експерти на БАБХ със земеделски стопани за представяне на основните моменти разписани в нормативната уредба, свързана с опазването на пчелните семейства.

От дирекцията информираха и за одобрената от Европейската комисия Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г. Общият й бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години. По нея ще се финансират разходи за дейности свързани с подвижно пчеларство, както и ще се подпомага ефективната борба с икономически значими заболявания по пчелите – вароатоза и нозематоза.