346 лекари работят на територията на Пернишкия регион

346 лекари работят на територията на Пернишкия регион

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 4 с 448 легла, заведенията за извънболнична помощ са 27 с 5 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 35 легла.това сочат данните на Териториалната статистика в Перник за здравните заведения на територията на региона към 31.12.2018г.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 295 легла и 3 специализирани болници със 153 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

-За активно лечение – 2 с 93 легла;

-За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 370.6 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 759.6.

Към 31.12.2018 г. заведенията за извънболнична помощ в област Перник са 27 с 5 легла. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 9 заведения с 5 легла.

В края на годината в областта функционират 13 самостоятелни медико-технически лаборатории и 3 самостоятелни медико-диагностични лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2018 г. тези заведения са 5 с 35 легла, като най-голям е броят на хосписите – 2 с 35 легла.

Медицински персонал

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения  в област Перник практикуват 346 лекари. Лекарите по дентална медицина са 144, като 97 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи – 527, от които 377 са медицински сестри и 31 акушерки.

*В заведенията за болнична помощ практикуват 138 лекари, 5 фармацевти и 237 медицински специалисти по здравни грижи, от които 176 медицински сестри.

*В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 177 и 143 лекари по дентална медицина. Тук се включват и всички лекари (144) и лекари по дентална медицина (97), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. От другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в медицинските центрове (19).

*В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2018 г. на основен трудов договор работят 31 лекари и 1 лекар по дентална медицина.

В структурата на лекарите по специалности[1] най-голям е делът на общопрактикуващите – 81, или 23.4% от всички лекари в областта, следвани от: Вътрешни болести – 9.0%, Спешна медицина – 6.9% и Нервни болести – 6.6%.

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. е 28.6 на 10 000 души от населението, при 42.4 на 10 000 души общо за страната.

Осигуреността с лекари по дентална медицина е 11.9 на 10 000 души от населението, при 10.3 на 10 000 души общо за страната.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 6.7 на 10 000 души от населението, при 6.0 на 10 000 души общо за страната.

Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват по повече от една специалност.