Семинар на тема адаптиране управлението на горите към климатичните промени организира ЮЗДП

Семинар на тема адаптиране управлението на горите към климатичните промени организира ЮЗДП

  Готовността на Югозападното държавно предприятие за адаптиране управлението на горите към климатичните промени е темата на семинар, който ще се проведе на 28 юни – петък, от 10:00 до 13:00 часа в ловен дом „Студена“, с. Кладница.Ще бъдат представени конкретни мерки, разработени в рамките на проект, финансиран от Националния доверителен екофонд и изпълнен от експерти, обединени в Сдружение „БАЛКАНКА – 2009” гр. Благоевград.  Темата е от най-голям обществен интерес, тъй като горите имат ключово значение за смекчаване въздействието на климатичните промени, водещи до засушаване, поройни наводнения, ерозия и т.н. В същото време горите могат да бъдат и тежко засегнати от измененията в климата поради зачестяващите горски пожари, повреди от бури, късни мразове, нападения на насекомни и гъбни вредители и т.н. Климатичните прогнози сочат за дългосрочни изменения в състоянието на всички гори в обхвата на ЮЗДП, което налага превантивни действия