Засилен интерес към финансирането на проекта за транспорта

Засилен интерес към финансирането на проекта за транспорта

Публично обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг от ФОНД ФЛАГ, необходим за изпълнението на проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020″, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие се проведе в Заседателната зала на Община Перник при засилен интерес.

Общественото обсъждане се проведе на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 4 от Закона за общинския дълг. Проектът, който ще се финансира чрез поемане на дългосрочен дълг е необходимо да бъде обсъден от местната общност и в последствие да бъде взето решение от Общинския съвет, съгласно чл. 17, ал. 1 от същия закон.

Предназначението на проекта е изграждане на устойчива транспортна система за град Перник, която да намали зависимостта от използването на личния автомобил в полза на чистите форми и средства на придвижване в градската среда, чрез закупуване на 13 броя нови автобуси на природен газ, изграждане на газозарядна станция и ремонт на депо и др.

Зам.-кметът и ръководител на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ Денислав Захариев представи предисторията и причините довели до необходимостта от поемане на финансово задължение в размер на 500 000,00 лв. за период от 10 години. Средствата са необходими за дофинансиране на необходимия ресурс за доставка на нов подвижен състав, тъй като предварителните разчети, които са правени през 2014 – 2015 г. вече не са актуални и са крайно недостатъчни. Проведено е ново пазарно проучване по ЗОП сред производители и доставчици на автобуси на природен газ и резултатът е, че е необходимо увеличаване собствения принос по проекта, с цел успешното му реализиране.

Това е и предназначението на кредита, осигуряване на част от собствения принос/съфинансиране на проекта от община Перник. Начинът на финансиране е чрез заем от Фонд ФЛАГ и Управляващата банка УниКредит Булбанк. Начин на погасяване на главницата – на годишни вноски от собствени приходи на община Перник.

Фонд ФЛАГ е предпочетен, тъй като подкрепя усилията на българските общини в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности; улеснена е процедурата на кандидатстване и кратки срокове за обработка на исканията; предлага облекчен режим на отпускане, усвояване и отчитане на заема, гъвкавост и съобразяване със спецификата на финансираните проекти и бюджетните възможности на общините; създадена добра практика; поемането на дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД не попада в изчисляването на годишния размер на плащанията по общински дълг и др.

След изтичане на законоустановените срокове, ще бъде подадено искане за одобрение пред Общински съвет Перник и кандидатстване пред фонд ФЛАГ за финансиране.