Детска почивна база в Земенско с нов собственик

Детска почивна база в Земенско с нов собственик

Столичното „Ученически отдих и спорт“ ЕАД  поема Иимоти, формиращи почивна база в Земенско. Това става с решение на Министерският съвет, взето на последното му заседание. В което е заложено едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

Обект на решението са неурегулирани поземлени имоти, формиращи бивша почивна база, която до 2004 г. е със статут на публична държавна собственост, внесена като непарична вноска в капитала на „Ученически отдих и спорт“ ЕООД, което по-късно е преобразувано в „Ученически отдих и спорт“ ЕАД.

Имотите се намират в населената част на град Земен, в местността „Орлово нездо“. Те са с площ на поземления имот от 21 000 квадратни метра, с трайно предназначение за почивна база. Тя включва имоти с построените на нея сгради – двуетажна масивна сграда със застроена площ от 238 кв. м., две едноетажни

полумасивни бунгала със застроена площ от 127 кв. м., едноетажна полумасивна къща със спални помещения и клуб за игри със застроена площ от 150 кв. м., едноетажна полумасивна къща със спални помещения със застроена площ 110 кв. м., двуетажна масивна сграда със складови помещения, със застроена площ 58 кв. м., построена през 1990 г., едноетажна полумасивна сграда – медицинско бунгало, със застроена площ от 32 кв.м., едноетажна масивна сграда – бани и санитарни помещения със застроена площ 133 кв. м. Всички изброени сгради са построени през

1990 г.

Почивната база не функционира от десетилетия, като имотите, предмет на

настоящото разглеждане, не обслужват дружеството и не са нужни за осъществяване на дейността му, а досегашните опити за освобождаване от този неработещ актив са завършвали неуспешно, уточняват от правителствения пресцентър.

Със свое писмо през април областният управител на област Перник Ирена Соколова е

изразила мотивирано искане относно придобиването в управление на почивната база в местността „Орлово гнездо“. За да преминат в управление на областния управител, е необходимо имотите да придобият статут на държавна собственост. С реализирането напроцедурата по намаляване на капитала на дружеството тези имоти ще придобият статут на частна държавна собственост в управление на Министерството на образованието и науката и ще могат да преминат в управление на областният управител на област Перник.

С решението едновременно се извършва намаляване и увеличаване на капитала на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД – София, като намаляването на капитала на дружеството с балансовата стойност на правото на собственост върху имотите, предмет на настоящето предложение, ще е 67 293,80 лв. Едновременно капиталът ще се увеличи със същата стойност от собствени средства (резерви) на дружеството по баланса му към 31 март 2019 г., които са в размер на 9,532 млн. лв.

По този начин ще се удовлетвори искането на областния управител на област Перник с цел опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта. Също ще се удовлетвори и нуждата от оптимизиране дейността на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД – София.