291 нарушения установи Инспекцията по труда само за един месец

291 нарушения установи Инспекцията по труда само за един месец

  85 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на област Перник е извършила Дирекция „Инспекция по труда” Перник през месец май тази година. Най-много са направените проверки по изпълнението на издадени предписания за отстраняване на констатирани нарушения-27. След тях се нареждат извършените проверки по чл. 302 и 303 от КТ- за назначаване на работа на лица под 18 години.5 от проверките са по повод постъпили искания и сигнали на граждани; 4  са по инициатива на НОИ, 4 са по искане по чл. 327 от КТ; 3 са за периодичен контрол; 3 са свързани с разследване на трудови злополуки, 3 са по искане на работодатели по чл. 62 ал. 4 от КТ и други.

В резултат на извършения контрол, през изминалия месец са констатирани 291 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са нарушенията на здравословните и безопасни условия на труд- 153. Следват тези по трудови правоотношения- 138.

През изминалия месец трудовите инспектори са съставили 8 акта за установяване на административни нарушения. Всичките са за нарушение на нормите регламентиращи трудовите правоотношения.

Анализът, който прави Дирекция „Инспекция по труда” Перник за свършеното през месец май показва, че по  време на проверките  инспекторите  са обръщали сериозно внимание  на работодателите  по отношение на установените нарушения, свързани с трудовото законодателство. Това включва  работа без трудови договори, неспазване на работно време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание при проверките са били и нарушенията свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите. В резултат на упражнения контрол от страна на Д”ИТ” Перник са намалели чувствително случаите на работа без трудови договори, незаплащане на трудови възнаграждения и положен извънреден труд.