Одобрена е годишната програма за безопасността на движението, представена от областния управител

Одобрена е годишната програма за безопасността на движението, представена от областния управител

Председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” Малина Крумова одобри представените от областния управител Годишен доклад за 2018 г. и План-програма за 2019 г. за повишаване на безопасността на движението по пътищата и намаляването на пътно-транспортния травматизъм на територията на област Перник. 

Докладът и план-програмата бяха разгледани през месец март на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. След обсъждането им същите бяха разработени по утвърдените образци на агенцията. 

В ежегодния доклад за изминалата година се дава оценка на дейностите, извършвани на областно и общинско ниво, във връзка с осигуряване безопасността на движението по пътищата и запазване живота и здравето на всички участници в него. 

Настоящата План-програма за 2019 г. е изготвен на основание §1а, ал.3 от  Закона за движението по пътищата. В него са заложени конкретни мерки, които се базират на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г.; Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в областта 2012-2020 г.; фактологическата обстановка за област Перник. 

Одобрените документи са публикувани в сайта на Областна администрация – Перник, секция Областни съвети и комисии.