Съдят пернишка фармацевтка за документни престъпления

Съдят пернишка фармацевтка за документни престъпления

Ръководител на аптека в Перник е предаден на съд за документни престъпления

Районна прокуратура – Перник е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Д.И., за извършени от нея престъпления по чл. 316 от НК.

През февруари 2014 година обвиняемата започнала работа на длъжност „ръководител аптека, фармацевт-магистър“ в аптека в Перник. През същата година между фирмата, чийто търговски обект била ръководената от Д.И. аптека, и Национална здравна каса бил сключен договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК. С клаузите на договора бил установен строго определен ред, по който следвало „Изпълнителят“ да извършва възложената му дейност, да отчита продажбите, както и такъв относно плащанията от страна на НЗОК към дружеството.

Фирмата се задължавала да въведе фиксирана средна продължителност на обработване в изпълнение на договора на една рецепта и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни – 6 минути, а на тези по протокол (с утвърдена схема на лечение) – 3 минути. Броят на отчетените рецепти пред РЗОК – гр. Перник, включително и тези по протоколи, следвало да съответства на броя обработени рецепти и протоколи съобразно работното време и броя на магистър – фармацевтите в аптеката. За неспазване на изискването за средната продължителност на обработването на рецепти (или протоколи) и отпускането на съответните продукти, изделия или диетични храни се предвиждали санкции.

Наред с това имало и друго задължително условие за „Изпълнителя“ – безусловно същият бил задължен да осигури отпускането на лекарствените продукти, медицинските изделия да се извършва само в аптеката от магистър-фармацевти, работещи в нея. В този смисъл тази дейност била забранена за извършване от лица, които заемали длъжност „помощник-фармацевт“, което съставлявало гаранция за качеството на дейността.

Изискването за наличие на фиксирана средна продължителност за обработване и отпускане на медикаменти, заплащани изцяло или частично от НЗОК, довело до необходимост от наличие на по-висок брой лица на длъжност „магистър-фармацевт“, работещи по надлежно сключен трудов договор към аптеката в гр. Перник, респ. включени в съставяните ежедневни работни графици. Това предполагало действително наемане на повече магистри-фармацевти, респ. увеличаване на разходите за труд и изплащане на задължителни осигурителни вноски.

С цел спестяване на тези разходи на аптеката, бил сключен формален трудов договор с Д.К., магистър-фармацевт, която нито ходила на това работно място, нито получавала възнаграждение за това. Целта била да се отчете симулативно по-висок брой на реално работещи магистър-фармацевти в аптеката, за да може да се обработват в съответствие с договора по-голям брой рецепти, като същевременно се правят икономии от заплати и задължителни осигурителни вноски.

Рецептурните бланки следвало да бъдат обработвани именно от назначения магистър-фармацевт Д.К., като се налагало те да бъдат и попълнени като обработени персонално от самата нея. Понеже това не било възможно, с оглед отсъствието й от работното място, обвиняемата Д.И. намислила да представя в РЗОК – гр. Перник рецептурни бланки, обработвани от името на К. – с вписан нейният УИН, с положен нейн подпис.

В периода от 15.09.2014 г. до 16.01.2015 г. тя съзнателно ползвала пред Районната здравноосигурителна каса множество неистински официални документи, които фактически били представяни чрез касиера на аптеката.

В редица документи обвиняемата собственоръчно имитирала подписа на Д. К., полагайки го в графата за магистър-фармацевт, в това число и на попълнените по този начин рецептурни бланки.

Предметът на извършеното от обвиняемата престъпление обхваща изключително голям брой документи – над 1700.