Личните лекари ще специализират още четири години

Личните лекари ще специализират още четири години

Промяната в Закона за лечебните заведения, според която общопрактикуващите лекари, работещи като титуляри на практики или в групови практики, които не са успели до този момент да придобият такава специалност, ще могат да я придобият в следващите четири години, вече е обнародвана в Държавен вестник и влиза в сила от 4 юни 2019 г.

Според досега действащата наредба, практиките на лекари без специалност трябваше да бъдат заличени след 3 юни. Общопрактикуващи със собствени практики без специалност са 568, а отделно 105 лекари работят в групови практики и също не са придобили специалност.

Причината за новото удължаване на срока е риска голяма част от населението да остане без достъп до първична извънболнична помощ.

Освен удължаването на срока за специализация на общопрактикуващите лекари, промените в закона уреждат и правото на лечебните заведения да ползват наемите, които получават, за предмета си на дейност.

Така паричните постъпления от отдаването под наем на дълготрайни материални активи, собственост на държавно или общинско лечебно заведение – еднолично търговско дружество, както и на лечебно заведение – търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала ще се превеждат по сметка на лечебното заведение, ще остават негова собственост и ще могат да се ползват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност и за удовлетворяване интересите на кредиторите след разрешение на собственика на капитала.