ЮЗДП организира среща с всички дърводобивни фирми, за да бъде обсъдена новата нормативна уредба

ЮЗДП организира среща с всички дърводобивни фирми, за да бъде обсъдена новата нормативна уредба

 Ръководството на Югозападното държавно предприятие организира днес, от 10.00 часа, в заседателната зала в  Благоевград, поредна работна среща с дърводобивни фирми, извършващи дейност на територията на предприятието. Срещата е във връзка с промяна на действащата нормативна уредба, която регламентира условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Това е поредната среща с фирмите от сектора, която организира ЮЗДП, за да обсъди с тях действащата нормативна уредба.

Поканени да участват в срещата са всички дърводобивни фирми, които работят на територията, управлявана от държавното предприятие и проявяват интерес към тази среща.