Ремонтът на „Софийско шосе» влезе в поименния списък

Ремонтът на „Софийско шосе» влезе в поименния списък

Днес пернишкият минипарламент гласува промени в поименния списък за капиталови разходи на Община Перник, в който влезе основния ремонтът на улица «Скофийска шосе». Това е една от важните пътни артерии в града, свързваща южната, западната и централната част на областния град със София и квартал «Изток». По която върви и автомобилният трафик към Радомир и Кюстендил.

Състоянието на пътната настилка е лошо заради непрекъснати аварии на водопроводната инфраструктура, които водят до разкопаване. Причината за проблемите пък са остарелите етернитови тръби, които се пукат. Подмяна на пътната настилка е възможна само след подмяна на водопровода.

Предвижда се да бъде извършен инженеринг за основен ремонт на водопровод и улична настилка на 1235 метра от улицата. Общата стойност  на обновяването е 675 000 лв.  

Средствата за ремонта се осигуряват чрез пренасочване от изграждането на площадка за рециклиране на битови отпадъци на сметището, която няма да бъде извадена от капиталовите разходи, но ще се търсят възможности за други източници на финансиране.

С цел изпълнение на обектите от инвестиционната програма и спазването на разпоредбите на Закона за устройство на територията пък се увеличава стойността за изготвяне на доклад на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор на общински обекти – със стойност 45 000 лв., и осъществяване на авторски надзор на общински имоти – със стойност 20 000 лв.

Във връзка с констатации на Сметната палата, според която разходите за енергийно обследване и геодезическо заснемане са неправилно отчетени като капиталов разход, обектите, заложени в поименния списък, касаещи идентични дейности в бюджета ще бъдат отчетени като разходи за външни услуги. Освободените средства пък ще бъдат насочени към разплащане на просрочени задължения. Обектите са зала „Борис Гюдеров“ – 24 000 лв, ОУ „Елин Пелин“ в „Изток“ – 30 000 лв., езиковата гимназия „Симеон Радев“ – 45 000 лв. и няколко жилищни сгради – 90 642 лв., които трябваше да бъдат енергийно обследвани.