Перник и Трън с нови наредби за общински имоти след протести на Окръжна прокуратура – Перник

Перник и Трън с нови наредби за общински имоти след протести на Окръжна прокуратура – Перник

По протести на Окръжна прокуратура – Перник, внесени в Административен съд – Перник, са отменени нормативни актове на Общинските съвети в Перник и Трън като незаконосъобразни.

При извършване на планова проверка от административния отдел на пернишката Окръжна прокуратура, извършена по реда на надзора за законност, са били изискани материали от административните преписки по приемането на следните подзаконови нормативни актове: наредби за управление на общинските пътища, реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество на двете общини, както и разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на Общински съвет – Трън.

В хода на проверките от страна на Окръжна прокуратура  – Перник е било установено, че нормативните актове били приети от общинските съвети в Перник и Трън при съществени процесуални нарушения. В частност, не бил спазен 14-дневния срок за предложения и становища по проектите за изменения, липсвали данни за публикуването им на интернет-страниците или разгласяването им чрез средствата за масово осведомяване. По този начин приетите актове не били доведени до знанието на населението. Обнародването е елемент от предписаната в Конституцията и ЗНА процедура по издаване актове на общинските съвети. Неизпълнението му е пречка те да произведат своето правно действие.

С приетите нови наредби от Община Перник и Община Трън е постигната целта на закона.