Областната епизоотична комисия одобри мерки срещу разпространението на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Перник

Областната епизоотична комисия одобри мерки срещу разпространението на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Перник

Заседание на Областната епизоотична комисия се проведе във връзка със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, с която се обявява първично възникнал случай на болестта Африканска чума при дива свиня (АЧС) в землището на община Девня, област Варна. Това е първият регистриран случай на заболяването у нас от началото на годината.
На срещата присъстваха представители на органите и институциите, извършващи здравно-превантивен контрол на територията на област Перник – ОДБХ, РЗИ, ОДМВР, ОПУ, ловно-рибарски сдружения и държавни горски стопанства.
От Областната дирекция по безопасност на храните – Перник представиха информация за разпространяването на заболяването до момента, според която болестта на територията на нашата страна се среща основно при диви прасета.
С оглед недопускане разпространението на АЧС в региона, Комисията, под председателството на заместник-областния управител инж. Васил Павлов, набеляза превантивни мерки. Решенията, които бяха взети по време на заседанието, предвиждат:
1.  Поемане на ангажимент от страна на ОДБХ – Перник за разпространение на информационни брошури за АЧС по общини;
2.  Кметовете на общини, на кметства и кметски наместници, следва да подадат актуална информация към ОДБХ за изготвяне на регистър за броя на отглежданите домашни прасета тип „заден двор” на територията на населените места в област Перник;
По време на заседанието стана ясно, че ще се извършват проверки от представители на ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели източнобалкански диви свине и при откриване на такива незабавно ще се сигнализират компетентните институции.
Планирани са още разяснителни кампании и обучения на ловците във връзка с предприемане на мерки за биосигурност.
Ще бъде осъществяван постоянен контрол и налагане на санкции при установяване на нерегламентирано отглеждане на свине в стопанства тип „заден двор“, както и ще се извършва контрол от органите на МВР и официалните ветеринарни лекари върху нерегламентираното движение на свине на територията на областта.

Присъстващите на заседанието единодушно изразиха мнение, че последователните действия и синхронизиран работен обмен между всички институции и организации на местно ниво, ще гарантира сигурността и контрола по недопускането на АЧС.