250 безработни ще могат да си намерят работа в друго населено място

250 безработни ще могат да си намерят работа в друго населено място

Нови 250 безработни ще могат да се възползват и през 2019 г. от предлаганите от Агенцията по заетостта мерки за насърчаване на трудовата мобилност, регламентирани в чл. 42 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Те дават възможност за финансова подкрепа и стимулиране на насочени от Бюрата по труда лица, които започват работа в друго населено място, различно от местоживеенето им. Това информираха от Дирекция „Бюро по труда” в Перник.

„От мерките могат да се възползват безработни, регистрирани в Бюрата по труда, включително и младежи, които са ползвали социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. Целта е да се стимулират и насърчат безработните, особено живеещите в отдалечени от икономическите центрове населени места, към по-голяма мобилност и активност. Успоредно с това се създават условия за пренасочване на неработещи професионално подготвени кадри към работодатели, изпитващи нужда от квалифицирана работна сила”, поясни директорът на Бюрото по труда в Перник Росен Симеонов..

Той поясни, че средства за покриване на разходите за обществен междуселищен транспорт безработните могат да получат още при насочването им от бюрото по труда за среща с работодател за наемането им на работа в друго населено място (чл.42, ал. 2 от ЗНЗ). За целта те трябва само да подадат в Бюрото по труда заявление, да представят попълнения от работодателя отрязък от насочващото писмо и билетите за ползвания междуселищен транспорт за явяване на уговореното интервю.

„Освен това, по тази мярка на безработните, които след насочване от Бюрото по труда започнат работа и пътуват ежедневно до друго населено място, могат да се поемат половината от разходите за обществен транспорт за период до 12 месеца. С тези лица се сключва договор, съгласно който Бюрото по труда ежемесечно възстановява 50% от реално направените транспортни разходи въз основа на представени от лицето превозни документи за ползвания обществен транспорт”, поясни Симеонов.

Финансова подкрепа се предоставя от края на 2017 г. и на безработните, които са насочени от Бюрото по труда и сменят адреса си, за да работят на повече от 50 км от дома си (чл.42, ал. 3 от ЗНЗ). Те могат за период до 12 месеца да получават до 200 лв. месечно за възстановяване на част от разходите им за наем квартира, такса за ясла/детска градина и интернет услуги.

Мерките за мобилност се реализират в рамките на планирания за 2019 г. финансов ресурс и определените максимални размери на предоставяната подкрепа.  Все още в голяма част от бюрата по труда са налични свободни средства за сключване на нови договори.

През  2018 година общо 130 безработни са ползвали преференция за мобилност. От тях на 40 са възстановени 50% от разходите за ежедневен транспорт, а на 87 са предоставени до 200 лв. месечно за наем, интернет, детска ясла или градина.