„Да” на проекта за рекултивация на засегнати от въгледобива терени

„Да” на проекта за рекултивация на засегнати от въгледобива терени

Докладна записка, касаеща рекултивация на засегнати от въгледобива терени, разбуни духовете на вчерашното заседание на минипарламента още при приемането на дневния ред. Съветници от дясното пространство поискаха документът да бъде изтеглен от дневния ред, тъй като той визирал и площи, отдадени на концесия на Мин Индъстри и така би се блокирала работата на дружеството. Докладната може да бъде оттеглена само от вносителя – кметът на община Перник. Ако д-р Церовска направи това, тогава документът няма да се разглежда, но градоначалникът  не прави подобно искане. Така че всички коментари по казуса и гласуване „за” или „против” ще бъдат правени в хода на заседанието, контрираха опонентите им, припомняйки, че рекултивацията на нарушените от въгледобива терени и проблем с 20-годишна предистория.

В край на сметка вчера Общинският съвет даде съгласието си по внесената докладна записка от кмета на Община Перник Вяра Церовска относно одобряването на “Проект за отстраняване на екологични щети и техническа ликвидация за нарушени терени, вследствие на водените дългогодишни минни работи от рудници “Седми септември” и “Христо Ботев” при “Мини-Перник” ЕАД”. В документа е посочено, че кметът е назначила комисия, съставила е протокол, с който е взето решение за одобрение на проекта на  цитирания обект. В приложения списък на собствениците, засегнати в проекта са и част от терени – общинска собственост. С решението за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползоворяване на хумусния пласт, местните законотворци дадоха съгласие за реализирането на проекта, включително и върху терените – общинска собственост.