Повишен интерес към новите възможности за саниране

Повишен интерес към новите възможности за саниране

Много граждани се възползваха от втората информационна среща във връзка със стартиралия прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Перник по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Срещата беше водена от кмета на Община Перник Вяра Церовска и нейния заместник Владислав Караилиев.

Обновяването на многофамилни жилищни сгради ще се финансира от недоговорения ресурс по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Припомня ме, че за включване в настоящото проектно предложение могат да кандидатстват сдружения на собственици на:

– многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

– многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.