Иновативни подходи при взаимодействие на гражданското общество и съдебната система

Иновативни подходи при взаимодействие на гражданското общество и съдебната система

На 28 март 2019г в залата на Окръжен съд –Перник бе проведена начална пресконференция по проект:„Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система“. Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ по процедура: BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. Изпълнението му стартира на 18 февруари 2019 г. и ще приключи в средата на следващата година.Общата стойност на проекта е 91 514.71 лева, от които 85% са европейско финансиране, а останалите 15% съфинансиране от националния бюджет.

В срещата взеха участие съдия Калин Баталски – председател на Окръжен съд – Перник, Галина Минчева – ръководител на проекта и председател на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен, инж. Ирена Георгиева – координатор по проекта и председател на Фондация „Отворена врата“, инж. Иван Искренов –представител на Фондация „Отворена врата“ и журналисти от местните медии.

реализирана посредством изпълнението на следните специфични цели на проекта:

* Активизиране на обществения диалог за достъпна и прозрачна съдебна система, чрез разработването на обществена електронна платформа в помощ на гражданите и съда;

* Привличане на активни НПО за провеждане на ефективно гражданско наблюдение върху работата на Окръжен съд – Перник по прилаганите от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен добри практики за граждански мониторинг върху работата на магистратите;

* Повишаване на общественото доверие към съда чрез разработената по настоящия проектобществена електронна платформа в помощ на гражданите и съда и популяризираната чрез нея полезна информация за достъпа на хора от уязвими групи до съдебните зали за участиетоим в процеси, по които са страни или участници; ползването на правна помощ от гражданите в съдебното производство; прилагането на алтернативни методи за решаване на правни спорове,в това число и техники за медиация и арбитраж.

Галина Минчева представи и дейностите по проекта. Те са четири:

* Анкетно проучване и събиране на база данни за разработването на електронна платформа в помощ на гражданите и съда

* Разработване на обществена електронна платформа в помощ на гражданите и съда

* Провеждане на граждански мониторинг върху прозрачността, достъпността и независимостта на Окръжен съд – Перник

на информационна кампания за популяризиране на алтернативни методи за решаване на правни спорове и на общественатаплатформа в помощ награжда ните и съда

Партньор по проекта е Фондация „Отворена врата“ гр. Перник.Председателят й инж. Ирена Георгиева представи дейностите за които е отговорна партньорската организация. По темата участие взе и съдия Калин Баталски – председател на Окръжен съд –Перник.Той сподели дългогодишната си практика в работата с неправителствени организации по темата за подобряване на работата на съда, както и в популяризирането на алтернативните методи за решаване на правни спорове.Също така сподели, че трябва да се работи по темата за популяризиране на работата на магистратите, защото обществото трябва да знае какво е свършил съдът.Съдия Баталски поздрави двете организации за иновативната идея за разработване на пилотната платформа, която според него ще улесни гражданското общество в ориентирането му в съдебните процедури.Той пожела успех на проекта и подчерта, че Пернишкият окръжен съд ще съдейства на екипа по проекта за реализиране на целите му.