Местните законотворци в Трън ще одобрят Годишния доклад за изпълнението на Общинския план за развитие

Местните законотворци в Трън ще одобрят Годишния доклад за изпълнението на Общинския план за развитие

На днешната сесия, общинските съветници в Трън ще трябва да одобрят  Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Трън за периода 2014-2020г.за 2018г. На това заседание, местните законотворци ще трябва да гласуват отмяната на Наредба №1 за обществения ред на територията на общината и да приемат нова Наредба №1 за обществения ред на територията на община Трън. На утрешната сесия ще бъде определен начинът на продажба и цената на дървата за огрев, предоставени за закупуване от физически лица, жители на Община Трън. Общинските съветници ще определят и горските територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен. Ще бъде гласувана актуализацията на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2019 година. Дневният ред на предстоящата сесия включва 20 точки. Сред тях са: приемане на Годишен план на дейностите за подкрепата за личностно  развитие на децата и учениците от община Трън./2018-2020г; отчет за изпълнение на годишния план за развитие на социалните услуги – 2018 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г. и други.