15 хиляди лева получават брезнишките села от годишното дарение на „Асарел-Инвестмънт“ за общината

15 хиляди лева получават брезнишките села от годишното дарение на „Асарел-Инвестмънт“ за общината

И тази година „Асарел-Инвестмънт“ предоставя на Община Брезник безвъзмездно сумата от 50 000 лева. Целта е тези пари да се използват за постигане на устойчиво развитие на общината и пълноценно използване на нейния потенциал. По традиция половината от сумата е насочена към реализиране на значим инфраструктурен проект, а останалите средства са за подкрепа на инициативи в областта на образованието, децата, културата, запазването на местните традиции, спорта, туризма и други.

 През 2019 година за първи път в договора е конкретизирано желанието на двете страни 15 хиляди лева да бъдат отделени за проекти, които ще се реализират в селата на община Брезник. Всяко село ще има възможност да представи своя идея и ако бъде одобрена за финансиране, ще може да я реализира до края на годината със средства от дарението.

От 25 март до 18 април всички, които имат желание да получат финансиране, може да подадат своите документи. За проектите от селата няма ограничение в каква област са предложенията – спорт, култура, туризъм или друго. Може да се кандидатства с проект на стойност не повече от 4 хиляди лева. Той трябва да бъде реализиран от самия кандидат в рамките на половин година. Приемат се кандидатури от кметства, читалища и други организации, но не могат да кандидатстват отделни физически лица.

Дарителят изисква всички кандидатстващи проекти да спазват принципите на законност, ефективност, прозрачност и публичност. Условие за финансиране е всеки проект да е пряко свързан с Брезник, както и да има обществена значимост. Оценяването на проектите ще се прави от специално създадена за целта комисия. В началото на месец май се очаква нейната работа да приключи и да стане ясно кои са одобрените инициативи.

Договорът за сътрудничество между дарителя и Общината се подписва за трети пореден път и отбелязва края на третата година от концесионния договор, по силата на който фирмата работи в района. „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД е представено в Брезник чрез своето дъщерно дружество „ТрейсРисорсиз“ ЕООД, което разработва находището „Милин камък“ за добив на полезни изкопаеми.

Досега чрез договора за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и Община Брезник са реализирани проекти като реконструкцията на отоплението в читалището на общинския център, ремонта на малката спортна зала на стадион „Чорни“ и обновяването на кабинети в брезнишкото училище. С годишното дарение е подпомогната дейността на футболния клуб в Ноевци, както и на волейболния клуб в Брезник. Средствата са допринесли за подобряване на условията в Общинския исторически музей, а също и за нови придобивки на читалището в село Долна Секирна по повод честването на 90-годишния му юбилей.

Паричните дарения са само един от начините, по които компанията съдейства и показва своята съпричастност към приоритетите на общността, в която развива своята дейност. Много често служителите на фирмата са пряко ангажирани с реализацията на дарителските проекти, включително с доброволен труд и съдействие по експертни въпроси. Обичайна практика е, отделно от голямото годишно дарение, да се оказва допълнителната подкрепа на значими идеи за града. Традиционно фирмата влага средства и внимание в провеждането на образователна и стипендиантска програма, насочена към подкрепа на млади брезничани с високи образователни резултати.

Дарителската политика на „Асарел-Инвестмънт“ и дъщерните й дружества съпътства основните мащабни инвестиции на фирмата в града. Чрез своя дългосрочен инвестиционен проект „Асарел-Инвестмънт“ създава нови работни места, ангажира местни фирми за свои подизпълнители и увеличава оборота на местните доставчици на стоки и услуги.