Близо 16 000 декара земя от общинския поземлен фонд в Трън се предоставя за ползване на стопаните

Близо 16 000 декара земя от общинския поземлен фонд в Трън се предоставя за ползване на стопаните

15 971.216 дка пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд определиха общинските съветници от Трън за общо и индивидуално ползване за стопаните, които отглеждат животни. Имотите са разположени в 52 населени места на общината. За

индивидуално ползване са определени 15 846.548 дка, а за общо ползване- 124.668 дка. Местните законотворци решиха търгът за отдаването на имотите да бъде чрез явно наддаване, а срокът на договорите за ползване на земите да бъде за една стопанска година. Началната тръжна цена, от която ще стартира наддаването остава непроменена от 2015 година.

Общинският съвет даде съгласие и възложи на кмета на община Трън останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади да се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.