274 нарушения откри инспекцията по труда само през януари на 2019 година

274 нарушения откри инспекцията по труда само през януари на 2019 година

 79  проверки по спазване на трудовото законодателство в предприятия и фирми на територията на областта е извършила Дирекция „Инспекция по труда”-Перник през месец януари 2019 г.

 Най-много са проверките- 17, свързани с изпълнението на издадени предписания.10 от проверките са извършени по повод постъпили искания и жалби на граждани, 5 от проверките са по искане на работодатели по чл. 62, ал. 4 от КТ, 8 са по искане на работодатели за издаване на разрешение за извършване на специални и технологични взривни работи, 4 са по искане по чл. 327 от КТ, 3 са по искане по чл. 302 и 303 от КТ и други.

В резултат на извършения контрол през първия месец на тази година, трудовите инспектори са констатирали 274 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са нарушенията по трудовото законодателство- 163. След тях са нарушенията по осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд- 111. През януари месец на  2019 г са съставени 7 акта за установяване на административни нарушения. От тях 6 са свързани с нарушаване на трудовите правоотношения и 1 е за нарушение на нормите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът, който е направила Дирекция „Инспекция по труда”-Перник показва, че по време на проверките през януари, трудовите инспектори са обърнали много сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без трудов договор, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. По време на проверките трудовите инспектори са обръщали сериозно внимание на работодателите и на нарушенията, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите.