ОбС в Трън реши единодушно да се намалят цените на производствената дървесина

ОбС в Трън реши единодушно да се намалят цените на производствената дървесина

На редовното си заседание в края на миналата седмица, минипарламентът на Трън реши единодушно да бъде намалена цената на дървесината, която се добива в общинските гори.

 Кметът на Община Трън Цветислава Цветкова аргументира предложението като подчерта: “През тази година пазарът на дървесина се срина и цените на дървесината тръгнаха надолу. По тази причина намаляха фирмите, които участват в търговете за добив, които обявява нашето общинско дружество. Това е изключително тревожно и застрашава финансовата стабилност на горската структура, изпълнението на финансовия план и извършването на лесовъдските мероприятия в насажденията, определени за сеч в законоустановения от Горскостопанския план срок.  Както знаем дървесината е безценен възобновяем ресурс и неговата стойност във времето е променлива величина, която се влияе от множество пазарни, екологични и социални фактори. От друга страна финансовата и лесовъдска отговорност при управлението на горско-дървесните ресурси на Община Трън изискват гъвкавост и адекватност при вземането на решения с цел поддържане както на икономическите показатели на предприятието и заложените в годишната план-сметка номинали, така и изпълнение на проектираните лесовъдски мероприятия и създаване на устойчиви и балансирани екосистеми. По тази причина се налага да намалим цените, така че да сме под тези, които предлага Държавното горско стопанство. Затова предлагам на Общински съвет да приеме актуализация в Приложение №1 за определяне на началните цени за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти“

Намалението на цените, прието на сесията беше от 7до 10% за различните асортименти дървесина.