Местният минипарламент в Трън ще решава утре за намаляването на цената на дървесината

Местният минипарламент в Трън ще решава утре за намаляването на цената на дървесината

На редовното си заседание утре, минипарламентът на Трън ще трябва да реши дали да се намали цената на дървата, които се добиват в общинските гори. На въпроса- кое налага да бъде намалена цената на добиваната дървесина в общинските гори, кметът на Община Трън Цветислава Цветкова отговори: “За разлика от предходната година, през тази пазарът на дървесина се срива и цените на дървесината тръгнаха надолу. По тази причина намаляха фирмите, които участват в търговете за добив, които обявява нашето общинско дружество. Това е изключително тревожно и застрашава финансовата стабилност на горската структура, изпълнението на финансовия план и извършването на лесовъдските мероприятия в насажденията, определени за сеч в законоустановения от Горскостопанския план срок.  Както знаем дървесината е безценен възобновяем ресурс и неговата стойност във времето е променлива величина, която се влияе от множество пазарни, екологични и социални фактори. От друга страна финансовата и лесовъдска отговорност при управлението на горско-дървесните ресурси на Община Трън изискват гъвкавост и адекватност при вземането на решения с цел поддържане както на икономическите показатели на предприятието и заложените в годишната план-сметка номинали, така и изпълнение на проектираните лесовъдски мероприятия и създаване на устойчиви и балансирани екосистеми. По тази причина предлагам на Общински съвет да обсъди и приеме актуализация в Приложение №1 за определяне на началните цени за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти“.

В дневния ред на утрешната сесия ще бъде приета актуализацията на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2024 год. Това се налага, тъй като 2 общински имота ще бъдат продадени, а един отдаден под наем. Останалите точки са свързани с оперативната работа на общината и се налага само да има санкцията на Общинския съвет.